YT3VKV

Call:
Name:
SRÐAN ILIĆ
YT3VKV
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
VITANOVAC - KRALJEVO
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
More info:
YT3VKV @ YU1SRS FORUM
YT3VKV @ QRZ.COM
YT3VKV @ ClubLog
YT3VKV @ APRS.FI
YT3VKV @ HAMQTH.COM
YT3VKV @ QRZCQ.COM
YT3VKV @ HAMCALL.NET
YT3VKV @ SOCIALHAMS.NET
YT3VKV @ DXHEAT.COM
[1]