YU5VKV

Call:
Name:
SLOBODAN MITROVIĆ
YU5VKV
Type:
operator
Class:
1
Country:
Serbia
QTH:
VALJEVO
ITU zone:
28
CQ zone:
15
Club:
Ring Tone:
download
Old call:
YT1VKV (inactive)
More info:
YU5VKV @ YU1SRS FORUM
YU5VKV @ QRZ.COM
YU5VKV @ ClubLog
YU5VKV @ APRS.FI
YU5VKV @ HAMQTH.COM
YU5VKV @ QRZCQ.COM
YU5VKV @ HAMCALL.NET
YU5VKV @ SOCIALHAMS.NET
YU5VKV @ DXHEAT.COM
[38]